Tin tức tài chính Tin tức tài chính

Về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  Ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính có văn bản số 12006/BTC-QLCS về việc  đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo khi thực hiện bán tài sản công, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết; mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung phải đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai; minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ngày 23/10/2018 Sở Tài chính đã có văn bản số 2185/STC-GCS đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khối tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khi thực hiện bán tài sản công theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết; mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung phải gửi các thông tin theo quy định đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công (http://taisancong.vn). Những nội dung phải đăng tải, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử về tài sản công, cụ thể như sau:

I. Những nội dung phải đăng tải, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử về tài sản công

1. Đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị): 

a) Bán tài sản công (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sản công và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản công) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hình thức đấu giá. Nội dung thông báo công khai việc đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:

(1) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

(2) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản;

(3) Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá;

(4) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (trong trường hợp công khai giá khởi điểm); tiền đặt trước;

(5) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

 b) Bán tài sản công (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sản công và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản công) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hình thức niêm yết giá. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính, cụ thể:

(1) Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản;

(2) Mã số cuộc bán niêm yết;

(3) Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản; giá bán tài sản;

(4) Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước;

(5) Thời gian, địa điểm xem tài sản;

(6) Quy định về người không được tham gia mua tài sản;

(7) Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước;

(8) Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản;

(9) Những thông tin cần thiết khác liên quan đến tài sản bán do cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản yêu cầu niêm yết, thông báo công khai.

c) Cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đấu giá, công khai giá cho thuê tài sản công theo hình thức trực tiếp được áp dụng khi cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản công khác tại đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội) và tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội.

Nội dung thông báo công khai về đấu giá cho thuê cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định tại điểm a, khoản 1 hướng dẫn này;

Nội dung thông báo công khai giá cho thuê tài sản công theo hình thức trực tiếp, gồm những nội dung sau: Tên đơn vị có tài sản cho thuê; Loại tài sản cho thuê; Giá cho thuê; Điều kiện cho thuê kèm theo.

d) Công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội) và tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết. Nội dung công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, cụ thể:

(1) Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết;

(2) Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết;

(3) Phương án liên doanh, liên kết;

(4) Tiêu chí lựa chọn để thực hiện liên doanh, liên kết (gồm: Năng lực, kinh nghiệm của đối tác trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động liên doanh, liên kết; Hiệu quả của phương án tài chính; Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác bảo đảm cho việc liên doanh, liên kết; Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết; Các tiêu chí khác phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do đơn vị có tài sản công quyết định);

(5) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký.

2. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Bán vật liệu, vật tư thu hồi được từ việc thanh lý kết cấu hạ tầng theo hình thức đấu giá, niêm yết giá.

Nội dung thông báo công khai việc đấu giá thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1 hướng dẫn này;

Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải thực hiện theo điểm b, khoản 1 hướng dẫn này.

3. Đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân: Bán tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, trừ trường hợp bán đấu giá di vật, cổ vật tại nước ngoài.

Nội dung thông báo công khai việc đấu giá thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1 hướng dẫn này;

Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải thực hiện theo điểm b, khoản 1 hướng dẫn này.

4. Đối với tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước: 

a) Bán tài sản phục vụ hoạt động của dự án và tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sản và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản) theo hình thức đấu giá. Nội dung thông báo công khai việc đấu giá thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1 hướng dẫn này;

b) Bán tài sản phục vụ hoạt động của dự án và tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án (bao gồm cả trường hợp bán thanh lý tài sản và bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản) theo hình thức niêm yết giá. Nội dung niêm yết giá và thông tin về tài sản công cần đăng tải thực hiện theo điểm b, khoản 1 hướng dẫn này.

c) Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thông báo công khai về việc giao quyền sở hữu kết quả cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, cụ thể: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và trang thông tin điện tử về tài sản công đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Nội dung công khai gồm: Danh mục tài sản; điều kiện của tổ chức, cá nhân được xét giao quyền sở hữu; phương thức giao; phương án hoàn trả giá trị tài sản trong trường hợp giao tài sản theo phương thức hoàn trả giá trị (số tiền phải hoàn trả, phương thức hoàn trả, thời hạn hoàn trả) và các nội dung liên quan khác (nếu có).

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi văn bản đề nghị đăng tải các thông tin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật của các thông tin đề nghị đăng tải.

II. Cách thức gửi thông báo

1. Khi cung cấp thông tin để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công, đơn vị có thông tin cần đăng tải trực tiếp gửi văn bản đề nghị đăng thông tin về Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính).

Địa chỉ nhận thông tin: Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công (thuộc Cục Quản lý công sản) - Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Ngoài việc gửi văn bản trực tiếp, đơn vị cung cấp thông tin cần đồng thời gửi thư điện tử (email) tệp tin đã được định dạng chuẩn dưới dạng word về địa chỉ taisancong@mof.gov.vn. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công đăng ký địa chỉ Email với Cục Quản lý công sản xác thực là đại diện của đơn vị để gửi các thông báo bán đấu giá tài sản về Trang thông tin về tài sản công.

2. Trường hợp cần đăng tải gấp, đơn vị có thể gửi văn bản được Scan đủ chữ ký của người có thẩm quyền của đơn vị đề nghị đăng tin và được đóng dấu của đơn vị theo quy định về địa chỉ Email: taisancong@mof.gov.vn; đồng thời gửi bản gốc để đối chiếu và lưu hồ sơ về Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công - Cục Quản lý công sản trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày gửi Email đề nghị đăng tải; trường hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công - Cục Quản lý công sản không nhận được bản gốc trong thời hạn nêu trên để đối chiếu thì thông báo sẽ bị hủy hiệu lực đăng tin và gỡ bỏ tin đã đăng.

3. Sau khi gửi thông tin cần đăng tải, các đơn vị có trách nhiệm theo dõi để biết tình trạng thông tin đã được xử lý trên Trang thông tin điện tử về tài sản công; đồng thời phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có) về Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính (số điện thoại: 024.62627888 máy lẻ 116,199,158) để phối hợp xử lý.

III. Thời hạn gửi văn bản đề nghị các thông tin cần đăng tải

1. Thông tin về bán đấu giá tài sản công được gửi về Cục Quản lý công sản trước 01 (một) ngày làm việc trước ngày phải đăng tải lần đầu theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản để làm thủ tục biên tập và đăng tải lên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

2. Các trường hợp cần đăng tải gấp, đơn vị gửi các thông tin đề nghị đăng tải về địa chỉ Email: taisancong@mof.gov.vn trước thời hạn bắt đầu đăng tải tối thiểu 01 (một) ngày làm việc

Lê Thị Thủy, Phòng Quản lý Giá - Công sản