VĂN BẢN VHÍNH SÁCH MỚI VĂN BẢN VHÍNH SÁCH MỚI

Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND v/v hỗ trợ cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu

Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc hỗ trợ cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. (xem và tải về file pdf)

Văn bản số 155/HĐND-VP ngày 03/8/2018  của HĐND tỉnh Hà Giang về việc Đính chính NQ số 16/2018/NQ-HĐND. ( xem và tải về file pdf)