VĂN BẢN VHÍNH SÁCH MỚI VĂN BẢN VHÍNH SÁCH MỚI

Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/07/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/07/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang (xem và tải về file pdf)