Chuyên mục Đấu thầu, mua sắm công Chuyên mục Đấu thầu, mua sắm công

Năm 2020: 1. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm "Mua sắm tài sản, trang thiết bị theo phương thức tập trung năm 2020"

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-STC ngày 13/4/2020 của Sở Tài chính Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị theo phương thức tập trung năm 2020.

Sở Tài chính công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm Mua sắm tài sản, trang thiết bị theo phương thức tập trung năm 2020, cụ thể như sau:

1. Nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh B&T – Toàn Thắng.

2. Giá trị gói thầu: 2.133.175.000 đồng.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

 

Anh Đức – Phòng Quản lý Giá – Công sản