Chuyên mục Đấu thầu, mua sắm công Chuyên mục Đấu thầu, mua sắm công

Văn bản hướng dẫn

I - VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 - Tải về file PDF

2. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu - Tải về file PDF

3. Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu - Tải về file PDF

4. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2109 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảm đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả - Tải về file PDF

 

II - VĂN BẢN CÁ BIỆT

1. Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang - Tải về file PDF

.....

 

                                                  (Đang xây dựng)