Thông báo Thông báo

Năm 2020: 2. Công khai thỏa thuận khung gói thầu "Mua sắm tài sản, trang thiết bị theo phương thức tập trung năm 2020"

 

Công khai thỏa thuận khung mua sắm tập trung

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-STC ngày 13/4/2020 của Sở Tài chính Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị theo phương thức tập trung năm 2020.

Căn cứ văn bản số 736/STC-GCS ngày 14/4/2020 của Sở Tài chính Hà Giang về việc tổ chức thực hiện gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị theo phương thức tập trung năm 2020.

Sở Tài chính công khai thỏa thuận khung gói thầu Mua sắm tài sản, trang thiết bị theo phương thức tập trung năm 2020 để các đơn vị theo dõi, thực hiện.

(Đính kèm VB số 736/STC-GCS ngày 14/4/2020 và thỏa thuận khung). Tải về file PDF

 

Anh Đức – Phòng Quản lý Giá – Công sản