Thông báo Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 42 xe ô tô thanh lý

Thông báo số 431/TB-STC ngày 14/10/2020 của Sở Tài chính về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản 42 xe ô tô thanh lý (tải về file PDF)