Thông báo Thông báo

Thông báo số 585/TB-STC ngày 31/12/2020 v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tịch thu sung quỹ nhà nước do Cục thi hành án dân sự chuyển giao

Thông báo số 585/TB-STC ngày 31/12/2020 v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô tịch thu sung quỹ nhà nước do Cục thi hành án dân sự chuyển giao (Tải về file PDF)