Thông báo Thông báo

Thông báo số 133/TB-STC ngày 26 tháng 4 năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị lập đề cương và dự toán phần mềm CSDL về giá

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 về việc phân bổ kinh phí thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính năm 2021, trong đó Sở Tài chính thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về giá.

Để đảm bảo việc xây dựng đề cương và dự toán phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Hà Giang đảm bảo đúng quy định. Sở Tài chính thông báo các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm xây dựng đề cương và dự toán phần mềm cơ sở dữ liệu về giá gửi hồ sơ tham gia về Sở Tài chinh, thời gian trước ngày 29/4/2021.

Địa chỉ: 06 đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; Điện thoại: 02193.867.704.

Sở Tài chính trân trọng thông báo./.

file pdf đính kèm

/documents/10180/0/tb%20133.signed.pdf