Thông báo Thông báo

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản là xe ô tô thanh lý

Thực hiện quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các quy định hiện hành. Ngày 14/10/2020, Sở Tài chính đã thực hiện thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, công khai trên Cổng thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá của Bộ Tư pháp và trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Đến hết thời hạn đăng ký nộp hồ sơ, có 01 bộ hồ sơ năng lực của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đăng ký tham gia. Sau khi kiểm tra hồ sơ năng lực, phương án thực hiện và kinh nghiệm của đơn vị, Sở Tài chính quyết định lựa chọn đơn vị: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản là xe ô tô thanh lý theo quy định của Luật Đấu giá và quy định hiện hành khác.

Sở Tài chính mời Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản đến thực hiện ký kết hợp đồng đấu giá, cụ thể:

- Thời gian: 08 giờ ngày 18/5/2021.

- Địa điểm: Hội trường B, Sở Tài chính Hà Giang.

Sở Tài chính thông báo để đơn vị được biết./.

Link tải file pdf:

thông báo về việc lựa chọn dơn vị bán đấu giá tài sản là xe ô tô thanh lý.pdf