Ứng dụng Quản lý và điều hành Ứng dụng Quản lý và điều hành

6. Hệ thống VBPQ ngành Tài chính Hà Giang

1. Hệ thống VBPQ ngành Sở Tài chính:

   http://stc.hagiang.gov.vn/van-ban-phap-quy (mở ứng dụng)

 

2. Hệ thống VBPQ Bộ Tài chính:

   http://vbpq.mof.gov.vn (mở ứng dụng)