Thông báo Thông báo

Năm 2022: Hướng dẫn số 5179/UBND-KTTH ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hà Giang v/v tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN và chi Ngân sách địa phương năm 2022

Năm 2022: Hướng dẫn số 5179/UBND-KTTH ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hà Giang v/v tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN và chi Ngân sách địa phương năm 2022 (tải về File PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường