Thông báo Thông báo

Năm 2024: Hướng dẫn số 95/UBND-KTTH ngày 18/01/2024 về Tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 20234

Năm 2024: Hướng dẫn số 95/UBND-KTTH ngày 18/01/2024 về Tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 20234 (Tải về file PDF)


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường