Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Ban Chỉ đạo (BCĐ) ODA và vốn vay ưu đãi tỉnh Hà Giang tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của BCĐ và tiến độ các dự án ODA năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2024. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Dự họp các sở, ngành là Thành viên BCĐ; lãnh đạo UBND huyện Xín Mần và Văn phòng UBND tỉnh.

CTTĐT - Chiều 23/02, Ban Chỉ đạo (BCĐ) ODA và vốn vay ưu đãi tỉnh Hà Giang tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của BCĐ và tiến độ các dự án ODA năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2024. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Dự họp các sở, ngành là Thành viên BCĐ; lãnh đạo UBND huyện Xín Mần và Văn phòng UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2023, Ban chỉ đạo đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng vốn ODA, trong đó tháo gỡ, khó khăn, định hướng cách giải quyết đối với từng dự án; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối vận động dự án, chủ động làm việc, tiếp thu các ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành trung ương và các nhà tài trợ (ADB, JICA, Quỹ Me Kong Lan Thương - Trung Quốc) để hoàn chỉnh đề xuất dự án và các thủ tục chuẩn bị dự án, tham mưu UBND Tỉnh bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng để chuẩn bị thực hiện dự án.

Theo đó, năm 2023 có 08 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA triển khai thực
hiện trên địa bàn tỉnh, gồm: Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án tại Hà Giang; Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Hà Giang; Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở Dự án Phát triển đa mục tiêu cho đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang; Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Hà Giang (WB7). Tổng kế hoạch vốn năm 2023: 877.923 triệu đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 31/01/2024 đạt 37,25% KH.

Các dự án được triển khai đúng Hiệp định đã ký, công tác kiểm tra, giám sát dự án được chú trọng thực hiện, đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn ODA còn chậm so với  được giao.

Trên cơ sở định hướng thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, và hạn mức vay của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo đã thường xuyên liên lạc với các Bộ, ngành trung ương và các đơn vị liên quan tiếp tục thu hút vận động 04 dự án ODA và vốn vay ưu đãi, gồm: Dự án "Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai", vốn vay JICA; Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc miền núi - Tiểu dự án tỉnh Hà Giang", vốn vay ADB; Dự án Phát triển chuỗi giá trị ong Bạc hà gắn với du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại từ Quỹ đặc biệt hợp tác Mê Công - Lan Thương năm 2023; Dự án Cấp nước sinh hoạt, giao thông huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Hiện nay, các Dự án đang được triển khai thực hiện bước chuẩn bị dự án theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận.

Kết luận cuộc họp, đối với 4 dự án đang triển khai thu hút, vận động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp, kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc về quy trình, thủ tục, rà soát hạn mức vay, tham mưu bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng để chuẩn bị thực hiện dự án.

Đối với 8 dự án đang triển khai thực hiện, phó Chủ tịch Thường UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư trong việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án; tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu thi công vi phạm tiến độ, xây dựng công trình… theo quy định.  

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng chủ  đầu tư, đồng thời yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tiến độ đề ra…

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường