THỐNG KÊ TÀI CHÍNH THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

II. Tình hình thực hiện công tác Thống kê tài chính năm 2019

Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 về quy định chế độ

báo cáo thống kê ngành Tài chính (STC thực hiện 13 biểu)

1. Phòng Quản lý ngân sách

STT

Ký hiệu biểu

Tên biểu

Kỳ báo cáo

01

0121.H.STC

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh

- Số ước 6 tháng (tải về)

- Số sơ bộ 6 tháng (tải về)

- Số ước năm (tải về)

- Số sơ bộ năm (tải về)

6 tháng, Năm

02

0122.H.STC

Chi thường xuyên ngân sách trên địa bàn tỉnh

- Số ước 6 tháng (tải về)

- Số sơ bộ 6 tháng (tải về)

- Số ước năm (tải về)

- Số sơ bộ năm (tải về)

6 tháng, Năm

03

0311.H.STC

Thực hiện vay và trả nợ của tỉnh

- Báo cáo 6 tháng (tải về)

- Báo cáo năm (tải về)

6 tháng, Năm

04

0609.N.STC

Kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

- Báo cáo năm (tải về)

 Năm

05

0610.H.STC

Kết quả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

- Báo cáo quý I (tải về)

- Báo cáo quý II (tải về)

- Báo cáo quý III (tải về)

- Báo cáo quý IV (tải về)

- Báo cáo năm (tải về)

Quý, Năm

06

0611.N.STC

Tình hình huy động và thanh toán trái phiếu chính quyền địa phương

- Báo cáo năm (tải về)

Năm

07

0612.H.STC

Mua lại trái phiếu chính quyền địa phương

- Báo cáo 6 tháng (tải về)

- Báo cáo năm (tải về)

6 tháng, Năm

08

0613.H.STC

Hoán đổi trái phiếu chính quyền địa phương

- Báo cáo 6 tháng (tải về)

- Báo cáo năm (tải về)

6 tháng, Năm

                        

2. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

STT

Ký hiệu biểu

Tên biểu

Kỳ báo cáo

09

1303.N.STC

Số lượng đơn vị sự nghiệp công hiện có trên địa bàn tỉnh

- Báo cáo năm (tải về)

Năm

10

1304.N.STC

Tổng hợp số thu của đơn vị sự nghiệp công (không bao gồm nguồn NSNN) trên địa bàn tỉnh

- Báo cáo năm (tải về)

Năm

                       

3. Phòng Tài chính doanh nghiệp

STT

Ký hiệu biểu

Tên biểu

Kỳ báo cáo

11

1406.H.STC

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh

- Báo cáo 6 tháng (tải về)

- Báo cáo năm (tải về)

6 tháng, Năm

12

1407.N.STC

Hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh

- Báo cáo năm (tải về)

Năm

13

1508.N.STC

Tổng hợp quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý

- Báo cáo năm (tải về)

Năm