THỐNG KÊ TÀI CHÍNH THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

V. Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang

 

Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2018 (xem và tải về file pdf - dung lượng 6mb)

Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2017 (xem và tải về file pdf - dung lượng 4mb)

Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016 (xem và tải về file pdf - dung lượng 14mb)

Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015 (xem và tải về file pdf - dung lượng 6mb)

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.