Tiếp cận thông tin Tiếp cận thông tin

VII. Tình hình thực hiện công khai thông tin

Tình hình thực hiện công khai thông tin (bao gồm dữ liệu đường Link liên kết)

1) Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. (đường Link liên kết)

     Thủ tục hành chính. (đường Link liên kết)

     Quy trình giải quyết công việc của Sở Tài chính. (đường Link liên kết)

 

2) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính. (đường Link liên kết)

 

3) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo. (đường Link liên kết)

 

4) Quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Tài chính. (đường Link liên kết)

 

5) Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước của Sở Tài chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. (đường Link liên kết)

 

6) Thông tin về đấu thầu của Sở Tài chính. (đường Link liên kết)

 

7) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức trực tiếp tham mưu giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế của Sở Tài chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. (đường Link liên kết)

 

8) Báo cáo công tác định kỳ của Sở; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành Tài chính; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của Sở Tài chính; thông tin về kết quả chương trình, đề tài khoa học do Sở Tài chính thực hiện. (đường Link liên kết)

 

9) Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cập thông tin; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Sở Tài chính và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin. (đường Link liên kết)

 

10) Thông tin về thuế, phí, lệ phí về lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. (đường Link liên kết)

 

11) Thông tin về Dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài chính. (đường Link liên kết)

       Thông tin về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở Tài chính. (đường Link liên kết)

 

12) Thông tin về Chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Sở Tài chính. (đường Link liên kết)

 

13) Thông tin về Quy chế phát ngôn, người phát ngôn của Sở Tài chính. (đường Link liên kết)

 

14) Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật. (đường Link liên kết)