Tin trong nước Tin trong nước

Hà Giang triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước năm 2014-2015

   Ngày 18/2/2014, Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2014-2015 đã khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các phó Thủ tướng: Nguyễn Văn Ninh, Hoàng Trung Hải. Tỉnh Hà Giang tham dự Hội nghị gồm:  Đ/c Nguyễn Minh Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  Đ/c Lê Thị Xiết – Phó Giám đốc Sở Tài Chính- Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DNNN tỉnh; Đ/c Nguyễn Chí Thâm – Phó Văn phòng UBND tỉnh.

   Hội nghị nghe và tham gia ý kiến vào 07 báo cáo và 03 dự thảo gồm:  Báo cáo tóm tắt tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước các năm 2011-2013 và nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh đến năm 2015 (Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN TW); Báo cáo về tình hình  thực hiện tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty giai đoạn 2011-2013. Tình hình Cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Xử lý tồn tại về tài chính trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài Chính); Báo cáo về tình hình thực  hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN; Điều chỉnh tiêu chí, danh mục phân loại DNNN. Tình hình thực hiện vụ sản xuất KD của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2013. Đổi mới tổ chức quản lý doanh nghiệp 100% sở hữu nhà nước (Bộ Kế hoạch & Đầu tư); Báo cáo tình hình quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (Bộ Lao động -TB&XH); Báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới các nông lâm trường quốc doanh 2011-2013 (Bộ Nông ngiệp và phát triển nông thôn); Báo cáo kết quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước từ năm 2011 đến năm 2013 (Thanh tra Chính phủ); Báo cáo về công tác Bổ nhiệm, đánh giá cán bộ quản lý tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; về phương án đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Tổ chức Đảng, công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước (Bộ Nội vụ); Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2013 -2015; Dự thảo Chỉ thị của thủ Tướng Chính phủ về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đến năm 2015; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

   Theo báo cáo tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước các năm 2011-2013 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp: Từ năm 2011 đến nay, Cả nước đã sắp xếp được 180 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 99 doanh nghiệp và sắp xếp theo các hình thức khác 81 doanh nghiệp; tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa từ trước đến nay là 4.065 doanh nghiệp. Sau khi sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước tập trung hơn vào những ngành, lĩnh vực then chốt Nhà nước cần nắm giữ; Các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả hơn. Trong quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, các chính sách trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động dôi dư được thực hiện tốt, doanh nghiệp và người lao động yên tâm; Công tác sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh đạt được những kết quả tích cực: đã chuyển hầu hết các công ty nông, lâm nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thí điểm cổ phần hóa 35 công ty, chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ 91 công ty, giải thể 36 công ty; Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp tiếp tục được bảo toàn, phát triển. Về nhiệm vụ năm 2014 -2015:  Sớm ban hành các quy định về quản lý, kiểm tra, giám sát tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;... Ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo Kết luận số 50-KL/TW của Trung ương làm căn cứ để tiếp tục rà soát, phân loại 949 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hiện có. Theo các Đề án đã phê duyệt, số doanh nghiệp cổ phần hóa trong 2 năm 2014-2015 là 432 doanh nghiệp, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong tái cơ cấu, cần có những giải pháp quyết liệt.

   Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, các đại biểu đại diện cho các tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước gồm:  Tổng Công ty Bia Sài sòn; Cao su Việt Nam; Ngân Hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN; Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Viễn Thông Quân đội); Bộ Giao thông vận Tải; Bộ Tài Chính; Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông Thôn; Thành phố Hà Nội; TP Hồ Chí Minh; Đắc Lắc đã tham luận, trao đổi và giải đáp về các vướng mắc, kiến nghị. Các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với các vấn đề : Khẳng định vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp nhà nước và sự đóng góp của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế (đóng góp vào NSNN; Thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội; nhiệm vụ Chính trị ..). Không thể vì một vài tập đoàn có sai sót mà đánh đồng, phủ nhận vai trò của các doanh nghiệp nhà nước; Tái cơ cấu nền nền kinh tế nói chung và trọng tâm là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là con đường duy nhất để phát triển kinh tế. Trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì việc cổ phần hóa là nhiệm vụ trọng tâm phải được quán triệt sâu sắc và có sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ chính trị, chính phủ, các bộ ngành, địa phương và đặc biệt là của lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước trong năm 2014-2015. Sự đổ vỡ của 1 số tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là do chúng ta chậm tiến hành Cổ phần hóa các doanh nghiệp đó; Chính phủ, các bộ, ngành cần hoàn thiện các văn bản pháp lý; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình Tái cơ cấu như: Việc xác định giá trị vườn cây (Cao su, cà phê ..) để thực hiện Cổ phần hóa trong điều kiện vườn cây đã được các nông, lâm trường giao khoán 50 năm; người dân tự bỏ vốn ra chăm sóc..; Xử lý các khoản tài chính tồn động kéo dài; Xử lý thoái vốn ngoài ngành (có bước đi thích hợp, không thoái vốn bất kỳ giá nào..); Thoái vốn dưới giá trị sổ sánh kế toán trong trường hợp các doanh nghiệp đầu tư vào các doanh nghiệp thua lỗ..; Xác định giá trị thương hiệu; giá trị lợi thế trong giá trị doanh nghiệp;  Xác định tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược...

  Các đại Biểu đề nghị Chính phủ báo cáo đề nghị Bộ Chính trị có Nghị Quyết về Tái cơ cấu doanh nghiệp NN để khẳng định quyết tâm chính trị trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước với nhiệm vụ trọng tâm là cổ phần hóa tất cả các DNNN mà nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn; Đề nghị rà soát lại theo hướng giảm tiếp các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn, hạ tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ ở một số lĩnh vực (không cần chi phối) như: Cấp thoát nước; môi trường đô thị; Ngân hàng,..

   Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được từ năm 2011-2013 và khẳng định quyết tâm của Chính phủ về nhiệm vụ chung tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đến năm 2015 là: Kiên quyết thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa; thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền sở hữu nhà nước đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu. Kiện toàn cán bộ quản lý, giám sát, kiểm tra chủ sở hữu. Thực hiện công khai, minh bạch kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật. Thủ tướng đồng tình và nhấn mạnh việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là con đường duy nhất để phát triển với các giải pháp cụ thể:

- Các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng và các Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, tạo ra sự nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị và xã hội về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục khẩn trương ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện.

- Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước mới ban hành, tiếp tục rà soát, bổ sung những doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ vào diện thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện nếu có điều kiện.

- Thực hiện các giải pháp đột phá để cổ phần hóa 432 doanh nghiệp như nhiệm vụ đã đề ra còn lại cho 2 năm 2014-2015: Thủ tướng Chính phủ, các bộ, địa phương theo thẩm quyền, có quyết định chuyển thành công ty cổ phần tất cả các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa đã phê duyệt và chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm thực hiện theo đúng tiến độ.

  - Giao cho Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý những khó khăn, vướng mắc, với lộ trình phù hợp, chặt chẽ, khả thi. Tiếp tục thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư và cơ chế, chính sách xử lý nợ khi thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Theo phương án sắp xếp, Cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ thì tỉnh Hà Giang có 3 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa gồm:

  - Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước: Thực hiện CP hóa trong năm 2014, nhà nước nắm giữ dưới 50 % Cổ phần.

  - Công ty TNHH một thành viên đường bộ I: Thực hiện CP hóa trong năm 2015, nhà nước nắm giữ  trên 51 % Cổ phần.

  - Công ty TNHH một thành viên đường bộ II: Thực hiện CP hóa trong năm 2015, nhà nước nắm giữ  trên 51 % Cổ phần.

Thực hiện phương án trên, ngay sau khi tiếp thu hội Nghị, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước đồng thời kiện toàn lại Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước Tỉnh để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo quyết định của UBND tỉnh.

                                                                             Thực hiện: Lê Thị Xiết

 


TRƯNG CẦU Ý KIẾN TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Đánh giá của bạn về Giao diện và nội dung Trang tin điện tử Sở Tài Chính Hà Giang?

Thông Tin Thị Trường Thông Tin Thị Trường