THỐNG KÊ TÀI CHÍNH THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

I. Căn cứ pháp lý và văn bản hướng dẫn

1.1. Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 của Bộ Tài chính về việc Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF).

   - Phụ lục I  - Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)

   - Phụ lục II - Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)

 

1.2. Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF).

   - Phụ lục I  - Danh mục báo cáo thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)

   - Phụ lục I  - Danh mục báo cáo thống kê ngành Tài chính - STC (tải về file PDF)

   - Phụ lục II - Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)

 

1.3. Công văn số 966/STC-THTK ngày 21/5/2019 của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang về phân công  thực hiện công tác thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF).

   - File word mẫu biểu báo cáo (tải 1 file rar nén 13 file word)