THỐNG KÊ TÀI CHÍNH THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

I. Căn cứ pháp lý và văn bản hướng dẫn

1.1. Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 của Bộ Tài chính về việc Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF).

   - Phụ lục I  - Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)

   - Phụ lục II - Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính (tải về file PDF)

     (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2019)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu và mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính (xem và tải về file pdf).

2.2. Văn bản số 1153/THTK-TK ngày 08/12/2015 của Cục Tin học và thống kê tài chính, Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình và kết quả triển khai công tác thống kê và thực hiện Thông tư số 15/2013/TT-BTC (xem và tải về file pdf).

2.3. Văn bản số 1681/UBND-KT ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc triển khai thực hiện thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu và mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính (xem và tải về file pdf).

2.4. Văn bản số 1507/STC-THTK ngày 03/8/2017 của Sở Tài chính Hà Giang về việc thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BTC (xem và tải về file pdf).

(Phụ lục kèm theo Văn bản số 1507/STC-THTK - file nén Rar):

Phụ lục 01          Phụ lục 02          Phụ lục 03