Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu
Số hiệu văn bản 05/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Hà Giang
Lĩnh vực thống kê Lĩnh vực chung
Tên cấp phân loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Ngày ban hành 19/07/2019
Ngày có hiệu lực 01/08/2019
Văn bản đính kèm VanBanGoc_Nghị quyết số 05.2019.NQ-HDND.signed.pdf(417,1 KB)