VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực thống kê
Loại văn bản
Danh sách Văn bản thuộc lĩnh vực 
Số hiệu Tên văn bản(trích yếu) Ngày ban hành
18/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 31/03/2020
119/2018/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 05/12/2018
83/2015/QH13 Luật Ngân sách nhà nước 06/09/2018
20/2017/QH14 Luật quản lý nợ công 23/11/2017
18/2013/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng 20/02/2013
16/2013/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu 08/02/2013
08/2013/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách sách và nghiệp vụ kho bạc TABMIS 10/01/2013
197/2012/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 15/11/2012
161/2012/TT-BTC Thông tư quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước 02/10/2012
51/2008/QĐ-BTC Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ tài chính Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 14/07/2008
90/2007/QĐ-BTC Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 26/10/2007
01/2002/QH11 Luật ngân sách Nhà nước năm 2002 16/12/2002
Hiển thị 12 kết quả
của 1